Přihlásit | Registrovat        

Paříž 12/11/2011

Autor: test test
Poslední aktualizace: 18.11.2011

30 lidí z Czechelonu tentokrát vycestovalo do Paříže. Za hojnou účast zřejmě mohla i skutečnost, že 30STM se rozhodli uspořádat dne 12/11/2011 v Pařížské hale Zenith tzv. Theme night. Jako téma zvolili "bílá noc" což vysvětlovalo i udivené pohledy Pařížanů.
Czechelonu se povedlo opustit zemi bez větších problémů (bohužel jsme museli oplakat ztrátu jednoho účastníka, kterému přejeme brzké uzdravení). Nebudu vás uspávat povídáním o krásách města a rovnou přejdu ke koncertu.

Někteří z nás měli lístky na oba koncerty, jak na 11/11 tak na 12/11. Všichni se poté ale zúčastnili koncertu konaného 12/11. Czechelonu se povedlo zabrat místa hezky vepředu. Hudebně se koncert velmi povedl. Jared měl odpočinuté hlasivky a neustále pobíhal po pódiu sem a tam "jako za mlada". ;)Při akustickém se většina nemohla ubránit sborovému "aaww" když si Jareda odchytla dvojice chlapečků s barevným mohawk. Netuším sice, kde byla chyba, ale chlapci vypadali, že neumí jak anglicky, tak francouzsky.
K potěšení většiny lidí poté Jared zahrál akustickou verzi písní Echelon a Was it a dream.

Velkými plus koncertu byly následující věci:
Předkapela White Lies byla opravdu krásným warm up.
Jared si odpustil "tři kroky dopředu".
Také si odpustil "chvalte Boha, haleluja" aj. před písní Closer To The Edge.
Tomo i Shannon si show očividně užívali a stejně tak i Jared, který se téměř nepozorovaně na začátku koncertu "natáhl" na zem.
Francouzské publikum není polské ;) ačkoli se několik jedinců snažilo na 300 metrů dostat ke stage, nikdo se enormně netlačil.

Značné mínusy:
První předkapela Our Mountain spíše uspávala a nudila. Nevím jak francouzské publikum, ale nás rozhodně.
Balóny během prvních písní byly tak příjemné, že jsem chvílemi litovala, že nenosím na svém oblečení připínáčky.
O to více jsem nepochopila nafukovací krokodýly.

Ohlasy z meet and greet také nebyly příliš pozitivní. Jared se údajně ani nedíval na to komu, co podepisuje a na focení se muselo přímo „utíkat“. Golden ticket mělo cca 50 a více lidí. Všichni dostali plakát, který dle mého názoru zvládne kdokoli vytisknout doma a jako dárky do „Mars bags“ dostali trika, která se zřejmě moc neprodávají.
Velkým plusem bylo zjištění, že Tomo a Shannon si pamatují Czechelon. Tak doufáme, že se jim líbily i naše dárky.

Někteří z nás se smířili s tím, že to pro ně byl poslední koncert v rámci tohoto turné. Někteří ještě jedou na koncert do Vídně (Mission – Czechelon – koncerty). Tak doufáme, že si kluci odehrají úžasných 300 koncertů a poté se na nějakou dobu zavřou do studia, aby nám připravili další nášup.

Více fotek ZDE

 

--------------------

Thirty people from Czechelonu traveled to Paris this time. Reason of this bigh participation might have been the fact that 30STM decided to make a theme night on 12/11/2011 in Zenith hall. The theme was WHITE NIGHT. Which explained the astonished looks of Parisians during our way to hall.
Czechelonu managed to leave the country without any major problems (unfortunately we had to mourn the lost of one participant to whom we wish a speed recovery). I will not asleep you talking about the beauty of the city and I go straight to the concert.
Some of us had tickets to both concerts, both on 11/11 and 12/11. Hoewer everybody attended a concert held on 12/11. Czechelonu managed to take the place nicely in the front rows. Musically was the concert very successful. Jared had great vocals and kept running on the stage here and there "as a youth." ;)
During acoustic set, the audienc couldnt help themselve and started to "aww" when Jared was caught by two little guys with pink mohawk (it wasn't pomegranate). I have no idea where the error was, but the boys looked like they didn't understand English nor French.
To the happines of most people, Jared played acoustic version of songs Echelon and Was it a dream.

Advantages of concert:
Support band White Lies was really nice warm up.
Jared forgot to say "three steps forward."
He also forgot to say "Praise a God, Hallelujah", etc. before the song Closer To The Edge.
Tomo and Shannon obviously enjoyed the show as well as Jared, who almost unnoticed felt at the beginning of the concert.
The French audience is not Polish;) although a few individuals tried to get to the stage, nobody enormously pushed.


Disadvantages:
First support band Our Mountain was boring and "crazy". I do not know how the French audience, but for it was really bad choice.
Balloons during the first songs were so adorable that I regretted not having pins.
Evenmore I did not understand why the hell they threw inflatable crocodiles on people.


Respond from the meet and greet wasn't also very positive. Jared didn't even look at anybody during giving signatures. People had to "run" for the group shoot. Golden ticketets were sold for more than 50 people. Everyone got a poster, which in my opinion, whoever manages to print at home. As gifts to the "Mars bags" fans got shirts that apparently were badly sell.
A big plus was that Tomo and Shannon remember Czechelon. So we hope that they liked our gifts.

 
For some of us, this was last gig we attended. Some goes to the concert in Vienna (Mission - Czechelon - concerts). So we hope that guys are going to enjoy an amazing 300 concert, and then they will locked themself somewhere and will make new cd for our pleasure.


More photos hereKontakty | Webmaster | © 2011 Czechelon.com